Kiedy pracodawca może zlecić wykonywanie innej pracy?

Zbiór porad dla poszukujących pracy

Kiedy pracodawca może zlecić wykonywanie innej pracy?

Co do zasady pracownik wykonuje pracę, która została przewidziana w umowie o pracę. Są jednak sytuacje, kiedy pracodawca pod pewnymi warunkami może polecić pracownikowi wykonywanie innej pracy, niż ta przewidziana w umowie.

Możliwość powierzenia pracownikom innych obowiązków niż te określone w umowie o pracę przewiduje sam kodeks pracy (art. 42§2). Kodeks wymienia cztery bardzo istotne warunki, bez wypełnienia których wykonywanie innej pracy będzie nieważne, a wówczas pracownik nie musi się stosować do ich wykonywania.

Uzasadniona potrzeba pracodawcy

 

Kodeks pracy w wyżej wymienionym artykule stanowi, iż polecenie wykonania innej pracy wynikać powinno z uzasadnionych potrzeb pracodawcy. Potrzeba taka jest subiektywnie wskazana przez pracodawcę. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego potrzeba taka musi dotyczyć zakładu pracy rozumianego jako całość, a nie jedynie jako konkretna jednostka organizacyjna do której pracownik jest skierowany.

 

 

Kolejny warunek to charakter nowej pracy. Musi ona być zgodna z kwalifikacjami zawodowymi danego pracownika. Praca taka nie może przekraczać kwalifikacjo oraz musi być w stosunku do nich odpowiednia. Niedopuszczalne jest powierzenie pracownikowi pracy, której nie umie wykonać. Praca nie może być również dla niego uwłaczająca lub nieodpowiadająca jego wykształceniu lub stażowi pracy. Przykładowo wykwalifikowanej pielęgniarce nie możemy powierzyć pracy związanej ze sprzątaniem szpitala.

 

Wynagrodzenie

 

Następny warunek to odpowiednie wynagrodzenie. Wynagrodzenie na nowym stanowisku musi być takie samo jakie pracownik otrzymywał przed zmianą obowiązków. Od tej reguły nie ma wyjątków. Oznacza to, iż wynagrodzenie się nie zmienia w sytuacji kiedy nowa praca ze swojej natury będzie pracą mniej płatną oraz inni pracownicy będą otrzymywać za nią wynagrodzenie niższe.

 

Czasowość innej pracy

 

Ostatnim warunkiem jest czas. Czas wykonywania innej pracy nie może być dłuższy niż 3 miesiące w ciągu roku kalendarzowego. Oznacza to, że okres ten nie musi być okresem ciągłym. Przykładowo może to być jeden miesiąc na początku roku oraz dwa miesiące na końcu danego roku kalendarzowego. Ważne jest, aby w sumie nie przekroczył on 3 miesięcy (kiedy przekroczy to wówczas pracownikowi będzie przysługiwało odszkodowanie na podstawie przepisów kodeksu cywilnego). Jeśli pracodawca chce w dalszym ciągu zatrudniać pracownika na danym stanowisku to wówczas musi zastosować tryb wypowiedzenia, który zmienia warunki pracy albo płacy.

Trzeba pamiętać, iż niespełnienie któregokolwiek z wymienionych warunków będzie powodować, iż polecenie wykonywania innej pracy będzie bezskuteczne oraz pracownik nie będzie musiał się do niego stosować, a w sytuacji rozwiązania umowy o pracę będą przysługiwać mu odpowiednie roszczenie w sądzie pracy.

Jeżeli chodzi o formę zlecenia wykonywania innej pracy to nie musi ono mieć formy pisemnej. Wystarczające jest ustne polecenie, które przekazał pracodawca.

 

No Comments

Add your comment